Česká obec sokolská

Odpovědi MŠMT
opatření proti covidu

04. 09. 2021

Na základě několika dotazů na vydaná proticovidová opatření jsme se obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy s prosbou o jejich zodpovězení. Otázky sester a bratrů jsou tučně. Zde odpovědi MŠMT:

Martina Robošová

Jak přistoupíme k dětem, které chodí do alternativní školy nebo mají domácí vzdělávání a netestují se?

Jak přistoupíme ke cvičitelům, kteří se nenaočkují a odmítají se testovat? Budeme je vylučovat? Mysleli jsme, že doby separace a vylučování máme za sebou, ale zdá se, že každá doba si najde svoje argumenty... Postaví se ČOS proti nařízením vlády? Bude vést diskuzi vládními činiteli? Můžeme podporovat očkování příkladem a diskuzí, ale ne ho vynucovat...

Dnes jsem je zkoumala a přemýšlela, zda pro cvičení všestrannosti platí od antigenního testu pouze 72h... Jsem ráda, že to je 7 dní v neměnném kolektivu, tudíž můžeme použít testování ze škol na celý týden. Nicméně se chci zeptat, jaký postih je vymahatelný pro organizátora pravidelného cvičení, pokud prokazování anti... nezkontroluje. A také, zda případný postih platí pro a) cvičitele dané hodiny b) pro zástupce jednoty (starosta a jednatel, kteří: Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel.) c) náčelní-ka/-ci d) celý výbor. Dále mě zajímá, pokud jednota pronajímá tělocvičnu jiné organizaci či jednotlivci, zda již přestává být organizátor/provozovatel a neleží na jednotě tíha prokazování.

 

Učitel, který odmítá test i respirátor, nesmí vstoupit do školy, zaměstnavatel to může vyhodnotit jako neomluvenou nepřítomnost a řešit pracovněprávně. Pokud se KHS dozví, že se nedodržuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, dojde k šetření a vyvození sankce. U pronájmu tělocvičny doporučujeme mít vše ošetřené a vymezené ve smlouvě.

 

Lenka Burianová

Jak to bude, když se ve školách nebude testovat každý týden? Vždyť se má testovat jen 1. 6. a 9. září. Takže jako pak kvůli každému kroužku budu děcko dávat testovat? Jeden kroužek tam druhý tam třetí tam kdy už tohle skončí?

 Věcně příslušné Ministerstvo zdravotnictví vyvodí další kroky a opatření na základě screeningového šetření/testování.

 

 

Barbora Machálková

Musí být antigenní test z oficiálního testovacího centra?

Nutno konkretizovat, případně se s dotazem obrátit na věcně příslušné Ministerstvo zdravotnictví, které o uvedených opatřeních rozhoduje.

 

Danča Šafaříková

Když se přestane testovat ve škole musí mít antigen z odberoveho místa nebo stačí provedeny na místě ? Nepochopila jsem tu skupinu 20 lidí?

Mimořádné opatření upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let.

Stejná pravidla je třeba aplikovat také na činnost střediska volného času, školního klubu a činnost školní družiny vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu

Mimořádné opatření k omezení počtu osob a testování:

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky;

 

Barbora Machálková

Nikde jsem nenašla jestli musí být antigenní testy z oficiálního testovacího centra? Když se ve školách přestane testovat.

Není specifikováno, jestli se mluví o škole jako takové nebo o nějakém kroužku, čili k jakému účelu má být test proveden. Po skončení testování se ve škole nebude žák muset prokazovat žádným testem, pokud Ministerstvo zdravotnictví nerozhodne jinak vydáním nového mimořádného opatření.  

Pokud bude na daném území na základě screeningového testování vyhodnoceno, že je zde incidence vyšší jak 25 nakažených na 100 000 testů, pak má testování pokračovat do konce září.


Jana Vráblíková

Musíme od dětí stále vyžadovat jedno z O-T-N. Ale vzhledem k tomu, že školy, kam děti chodí, žádná potvrzení nejsou povinné vydávat, znamená to, že děti, které budou navštěvovat sportovní kroužky, musí každý týden dodávat potvrzení o testování (na jaře stačilo čestné prohlášení rodičů) z některého testovacího centra?  Pro mnohé trenéry by velice pomohlo, kdyby toto bylo jasně a konkrétně vysvětleno.

V současnosti stačí po dobu testování čestné prohlášení.

 

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace