Česká obec sokolská

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU ÚSTŘEDNÍ ŠKOLY OD 1. ZÁŘÍ 2021

Program na druhé pololetí bude dále průběžně doplňován. O změnách v programu budeme informovat na této stránce a sociálních sítích. 

S platbou účastnického poplatku vyčkejte na vystavení faktury. 

Prezenční akce (zejména semináře) budou konány v plné míře od září dle aktuálních epidemiologických opatření. Více na: https://covid.gov.cz/opatreni

Program ÚŠ ČOS na první pololetí roku 2021 ve formátu PDF pro tisk zde.

Termínová listina akcí na II. pololetí 2021 je v aktuální podobě zde.


Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, školení jsou pořádána v Praze.

Rychlý přehled školení v roce 2021 (pro zobrazení seminářů klikni zde)


Akreditovaná školení a semináře

 

Instruktor gymnastiky

Akreditované školení je určeno cvičitelům, kteří si chtějí rozšířit své teoretické i praktické poznatky v gymnastice. Obsahem 100hodinového školení jsou praktické i teoretické přednášky a cvičení z všeobecné gymnastiky, sportovní gymnastiky i netradičních gymnastických forem, doplněné o pedagogické a psychologické předměty, anatomii a fyziologii. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitele všestrannosti III. třídy, nebo pedagogické a tělovýchovné vzdělání, věk 18 let a ukončený střední stupeň vzdělání. Absolventi získají kvalifikaci Instruktor gymnastiky.

Termíny: 

29.–31. 1. 2021 (I. konzultace)
26.–28. 2., (II. konzultace)
26.–28. 3., (III. konzultace)
16.–18. 4.,
(IV. konzultace)
25.–26. 6., (V. konzultace)
23.–5. 9., (VI. konzultace)
24.–26. 9., (VII. konzultace)
22.–24. 10., 
(VIII. konzultace)
5.–7. 11., (IX. konzultace)
10.–12. 12., (X. konzultace)
7.–9. 1. 2022,  (zkoušky)

 

Přihlášky: do 14. ledna 2021

Poplatek 

člen ČOS: 8000 Kč 

veřejnost: 8000 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny. Pokud máte zájem o účast v případě opakování školení, zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k této akci:


Zdravotník zotavovacích akcí

Jak se správně zachovat při zranění, jak odborně poskytnout ošetření a neublížit? To všechno se naučíte na školení první pomoci. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci v rozsahu 40 hodin a je zakončena zkouškami. Součástí školení je výuka záchrany tonoucího v bazénu. Školení je vhodné pro všechny cvičitele, trenéry, zároveň i pro ostatní zájemce o získání odbornosti zdravotník zotavovacích akcí. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené střední vzdělání, dobrý zdravotní stav a schopnost uplavat 100 metrů. Školení je pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT pod č. j. MSMT-31481/2017-1/607.

Termíny: 9.–10. 10. 2021 (I. konzultace), 5.–7. 11. 2021 (II. konzultace)

Místo: Praha 

Přihlášky: do 24. 9. 2021 

Poplatek: 

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 2600 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k této akci


Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedaogické pracovníky (opakování)

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům.

Nový termín:  5. 11. 2021 (I. konzultace), 26. 11. 2021 (II. konzultace)

Místo: Praha

Přihlášky: do 17. 9. 2021 

Poplatek: 1200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci

Dokumenty k této akci


 

 

Školení III. třídy

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

Zdravotní tělesná výchova si klade za cíl posílit organismus a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Absolvent tohoto školení je schopen samostatně vést cvičební jednotku zdravotní tělesné výchovy v rámci oddílů sportovní všestrannosti v T. J. Cvičitel je schopen volit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým specifikům a úrovni zdatnosti cvičenců.

Termín: 1.–3. 10. 2021 (I. konzultace), 5.–7. 11. 2021 (II. konzultace), 4.–5. 12. 2021 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 17. 9. 2021

Poplatek:  

člen ČOS: 2100 Kč 

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Pozor změna termínů: 15.–17. 1. 2021 (I. konzultace), 18.–21. 6. 2021 (II. konzultace), 18.–19. 9. 2021 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 6. 1. 2021

Poplatek:  

člen ČOS: 2100 Kč 

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Změna Termínu: 14.–16. 5. 2021 (I. konzultace on-line), 11.–13. 6. 2021 (II. konzultace), 11.–12. 9. 2021 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: 9. května 2021

Poplatek:  

člen ČOS: 2100 Kč 

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Další školení

 
Školení činovníků 

Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

Termíny: 16.–17. 10. 2021

Místo: Google-Meet webinář  

Přihlášky: do 1. 10. 2021 

Poplatek:  

člen ČOS: 600 Kč

veřejnost: 600 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Prázdninová škola mladých pomahatelů

Tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem 6. ročníku je motivovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava, pedagogický dohled, antigenní testy.

Termín: 3.–10. 7. 2021 

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 5. 2021

Poplatek: 

člen ČOS: 5000 Kč

veřejnost: 6000 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k tomuto školení:


DOTAČNÍ PROGRAM ÚŠ ČOS

Ústřední škola ČOS v zájmu zvyšování úrovně sokolského vzdělávání vypisuje dotační program na podporu získávání vyšších kvalifikačních tříd: II. třídy (instruktor, cvičitel II. třídy, trenér II. třídy, trenér licence B) a trenér III. třídy (licence C). Dotační program spočívá ve snížení určené výše účastnického poplatku v případě, že uchazeč splní níže stanovené podmínky:

  1. Členství v ČOS
  2. Zaslání vyplněné žádosti o udělení dotace na e-mailovou adresu dotaceuscos@sokol.eu nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek na akci.
  3. Vzor žádosti naleznete ZDE
  4. Odevzdání vytištěné a podepsané žádosti při prezenci
  5. Vyplnění hodnotícího dotazníku účastníkem po ukončení vzdělávacího programu

Dotace nebude přiznána účastníkovi, jemuž na školení ve stejné odbornosti a kvalifikační třídě byla v minulosti již jednou dotace schválena. ÚŠ ČOS stanoví pro každé jednotlivé školení II. třídy (licence B) a trenérské III. třídy (licence C) maximální výši dotace a může stanovit další podmínky pro její přidělení. ÚŠ ČOS bude účastníka i vysílající T. J. Sokol informovat o přidělení dotace e-mailem do jednoho týdne od podání žádosti. S platbou faktury vyčkejte na vyřízení žádosti ÚŠ ČOS! 

VÝŠE DOTACE V ROCE 2021

V případě udělení dotace se její výše stanoví u vzdělávacího programu Instruktor gymnastiky na 1 500 Kč. 


Přihlášky

Elektronické přihlášky vyplňte podle pokynů k jednotlivým školením a seminářům. Přihlásit se lze nejdříve 90 dní před termínem akce. Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci zasíláme na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději týden před akcí.

Odesláním přihlášky se účastník závazně přihlašuje na zvolenou akci Ústřední školy ČOS a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti, zejména pak se studijním a zkušebním řádem a platebními a stornovacími podmínkami.  


Semináře

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Rychlý přehled seminářů (pro zobrazení školení klikni zde)

 


Atletika ve sportovní všestrannosti + rozhodčí atletiky

Seminář je určen všem, kteří chtějí připravit své cvičence na atletickou část závodů sportovní všestrannosti a případně chtějí umět na těchto soutěžích rozhodovat. Obsahem je rozhodování atletických soutěží v sportovní všestrannosti, shrnutí metodiky tréninku vybraných disciplín a nejnovější poznatky z této oblasti. Při splnění závěrečného písemného testu z pravidel atletiky obdrží absolventi osvědčení, na jehož základě jim bude vystaven nebo prodloužen průkaz rozhodčího atletiky pro soutěže SV.

Termín: 25. 9. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 9. 2021

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Seminář zrušen, zanechte nám kontakt ZDE!


Plavání ve sportovní všestrannosti + rozhodčí plavání

Seminář plavání je určen především pro cvičitele žactva, kteří připravují své cvičence na závody sokolské všestrannosti v plavání. S účastníky probereme techniku plaveckých způsobů - prsa, kraul, znak, (motýlek), ve vztahu k platným pravidlům plavání, startovní skoky a obrátky. Dále se zaměříme na přípravu závodů v plavání. Na závěr semináře budou mít zájemci možnost absolvovat zkoušku k získání osvědčení rozhodčí plavání pro závody sportovní všestrannosti.

Termín: 26. 9. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 9. 2021

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Seminář zrušen, zanechte nám kontakt ZDE!


Jóga pro děti (opakování I. a II. z jara)

Předmětem tohoto semináře je především seznámení účastníků s praktickým využitím jógových cviků v rozcvičkách, hrách a relaxacích pro děti předškolního/mladšího školního věku a zařazování jógových prvků do dalších dětských aktivit. Část semináře je také zaměřena na společné cvičení jógy rodičů a dětí, kdy cílem bude předat jednoduché, zábavné a praktické návody a tipy na společné cvičení jógy. Seminář je zaměřen především prakticky, hravě a zážitkově. Není zaměřen na učení jógových pozic, ani filozofické otázky a zásady jógy.

V tuto chvíli se lze přihlásit POUZE na termín 17. 10. 2021 !!

Termín: 16. 10. 2021 (naplněno), 17. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 10. 2021

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


Pohádkové cvičení nejen pro předškoláky 

Praktické náměty na ucelené cvičební hodiny motivované klasickými pohádkami. Lektorka Hana Volfová má dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Její cvičení hravou formou rozvíjí sportovní všestrannost a pohybové dovednosti. Důraz je kladen i na průpravná cvičení pro správné držení těla prováděná pro děti poutavou a zábavnou formou pomocí řady zajímavých pomůcek, her a motivů.

Termín: 23. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 10. 2021

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita semináře naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Kineziotaping pro cvičitele II

Na semináři kineziotapingu neboli tejpování se naučíte, jak pomoci sám sobě nebo svým blízkým při bolestech pohybového aparátu, jak uvolnit přetížené svaly, jak si pomoci ke správnému držení těla, případně jak ulevit při otocích nebo pohmožděninách. A to vše pomocí pružných kineziotejpovacích pásek. Prakticky si vyzkoušíte několik základních druhů postupů a k ostatním dostanete teoretický návod. Dozvíte se, které části tejpů se natahují a které se jen pokládají, což je základ kineziotapingu, který se ze žádných obrázků a fotek nenaučíte. Jednu krabičku kvalitního kineziotejpu v hodnotě 250,- Kč dostanete od nás zdarma.

Termín: 23. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 10. 2021

Poplatek:

člen ČOS: 700 Kč

veřejnost: 1400 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Motivace lidovou písničkou II 

Po úspěšné sérii ukázkových cvičebních hodin pro rodiče a děti a předškolní děti motivované ročními obdobími otevíráme novou sérii ukázkových cvičebních hodin tentokrát motivované lidovými písněmi. S písničkou si budeme hrát, cvičit, přidáme i náčiní.

Termín: 24. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 10. 2021

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Antifragilita a mobilita

Antifragilita je oblast cvičení, která se zabývá tím jak zůstat odolný vůči zraněním. Jak si udržet schopnost pohybového aparátu odolávat náhodným nevšedním zátěžím např. když zakopnete. Nejde však jen o odolnost vůči nehodám ale i vůči namáhání sportem, kterému se věnujete třeba i denně.

Mobilita, často také nazývaná flexibilita. Jak si udržet rozsah pohybu, jak ho udržet zdravý a jak ho zvětšovat. Kromě těchto témat probereme také různé druhy stretchingu, a to jak antifragilitu a mobilitu zařadit do vašeho denního života tak, aby to nebyla jen nuda. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů s rizikem zranění.

Termín: 23. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 10. 2021

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Koordinace, lokomoce ... pohyb

Co je to koordinace, k čemu je dobrá, kde ji najdu a jak s ní pracovat? Jak důležitá je koordinace pro váš pohyb či konkrétní sport a jak se ji naučit vidět. Jak nám může pomoci hra aneb co děti ještě nezapomněli a k čemu je dobrý „beginner mindset“. Vysvětlíme si také jak důležité je si umět hrát a být dobrý partner pro cvičení. Nebudou chybět ani lokomoce, které představují různé druhy základních pohybových vzorců. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů.

Termín: 24. 10. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 10. 2021

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD (PACH 2021)

Ústředním tématem mezinárodního semináře Parents and Children 2021 bude využití námětů ze života hmyzu pro hodiny rodičů s dětmi a předškolních dětí. Seminář počítá s účastí zahraničních lektorů z více zemí, kteří se s námi podělí o své zkušenosti. V programu budou jak praktické ukázky, tak krátké teoretické přednášky. Zaměříme se také na posílení vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím pravidelně organizovaných pohybových aktivit. 

Termíny: 12.–14. listopadu 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 21. 10. 2021

Poplatek: 2000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!


Seminář pro cvičitele seniorů 

K udržení kvality života a soběstačnosti ve stáří přispívá pravidelný pohyb, životospráva i dostatečný sociální kontakt. Ve čtyřech praktických lekcích a jedné teoretické přednášce Vás vybavíme zásobníkem cviků a nápadů, jak si udržet pevné zdraví, pohodu a optimismus. Doškolovací seminář určený zejména pro všechny cvičitele seniorů, zdravotní tělesné výchovy, rekondiku a pro všechny zájemce o tématiku aktivního stárnutí a přípravy na stáří. Podrobnější program zašleme přihlášeným účastníkům.

Termín: 28. 11. 2021

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 11. 2021

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita semináře naplněna, zanechte nám kontakt ZDE!

Pro všechny semináře platí

  • E-mailový kontakt: skola@sokol.eu
  • Telefon: +420 257 007 259
  • Přihlašování bude umožněno cca 3 měsíce před začátkem akce.
  • Přečtěte si i možnosti ubytování a parkování.
  • Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky na této stránce.

 


Platební PODMÍNKY

1. Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku! 

2. Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) až po vystavení faktury.

3. Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře! 

4. Bez připsání účastnického poplatku na náš účet Vás nejprve upozorníme na chybějící platbu, následně Vaše místo bude postoupeno dalším zájemcům o akci. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou. 

 


Stornovací PODMÍNKY

1. V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.

2. Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:

3. Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.

4. Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.

5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.

6. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.

7. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.

 


ZÁJEM O AKCI A AKCE NA KLÍČ

Zaujala Vás akce která již proběhla, nebo je již plná kapacita a chcete se akce zúčastnit? Zanechte nám na Vás kontakt přes formulář na www.sokol.eu a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude více zájemců o stejnou akci (zpravidla minimálně 12) pokusíme se ji zopakovat v nejbližším možném termínu.  

Nabízíme možnost uspořádání semináře nebo školení „na klíč“ pro tělocvičnou jednotu, sokolskou župu i jiné organizace a spolky. Nemusíte se starat o organizaci, vše připravíme na základě vašich potřeb. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Našli jste na této stránce chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace