Česká obec sokolská

Pojištění 

Ke dni 1. 2. 2019 došlo k částečným změnám v pojištění. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2019 je pojištění sportovního prostředí, tedy i České obce sokolské (vč. jejích pobočných spolků), řešeno prostřednictvím pojistné smlouvy mezi Českým olympijským výborem a příslušnou pojišťovnou. 

Pojistné krytí členů Sokola v rámci pojistných smluv Českého olympijského výboru se týká úrazového pojištění a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele. Zatímco pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů pokračuje dle stávající smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, pro oblast úrazového pojištění platí od 1. 2. 2019 nová pojistná smlouva, uzavřená s Pojišťovnou VZP, a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

K nové smlouvě o úrazovém pojištění poskytl koncem ledna generální sekretář ČOV Petr Graclík mj. následující informace:

„Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.“

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Pojišťovna VZP, a.s., s číslem pojistné smlouvy 1310001770   

KDO JE POJIŠTĚN:

a) Členové Českého olympijského výboru (IČO: 48546607), České obce sokolské (IČO: 00409537), Sdružení sportovních svazů České republiky (IČO: 00174262) nebo České unie sportu (IČO: 00469548) a v nich spolčených spolků zapsaných do spolkového rejstříku nebo jiných subjektů, dále členové sportovních svazů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a dalších sportovních spolků zapsaných do spolkového rejstříku, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce.

b) Osoby, které se účastní akcí pořádaných subjekty uvedenými v písm. a) nebo d) tohoto odstavce v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo které mají s příslušným subjektem uvedeným v písm. a) nebo d) tohoto odstavce uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

c) Osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce.

d) Členové České obce sokolské (IČO: 00409537) a jejích pobočných spolků (sokolských jednot a žup) - registrovaní i rekreační cvičenci po dobu pojištěných činností dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ:   Celý svět

POČET POJIŠTĚNÝCH OSOB:

nad 18 let - přibližně 1 210 000 sportovců

dětí do 18 let - přibližně 640 000

přibližně 150 000 zaměstnanců

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Oznámení škodní události:  

- E-mailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

- nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín

- nebo telefonicky kontaktní osobě pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková, telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: info@pvzp.cz
(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)
Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

Formuláře a dokumenty

  • Pojistná smlouva s VZP k úrazovému pojištění ke stažení ZDE
  • Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě s VZP, upřesňující sportovní subjekty, na něž se smlouva vztahuje - ke stažení ZDE
  • Pojistné podmínky úrazového pojištění sportovců včetně oceňovacích tabulek ke stažení ZDE
  • Seznam pojištěných organizací ke stažení ZDE
  • Poučení klientů Pojišťovny VZP, a.s., o zpracování osobních údajů ke stažení ZDE
  • Formulář oznámení škodní události - z kolektivního úrazového pojištění ČOV ke stažení ZDE
  • Formulář oznámení škodní události - z pojištění pro případ pracovní neschopnosti ke stažení ZDE

 

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele

je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 7721008020. Pojistná smlouva (ke stažení ZDE) je uzavřena od 1.1.2017 na dobu neurčitou.

KDO JE POJIŠTĚN:

Všechny sportovní svazy, organizace a instituce sdružené v Českém olympijském výboru (olympijské svazy i neolympijské subjekty, střešní organizace /i ČOS/ a jejich sdružené subjekty, včetně sportovních svazů a jejich sdružených subjektů, TJ, T.J.)

Trenér (cvičitel), který vykonává níže definovanou činnost, pro kterou je sjednáno pojištění, na základě alespoň z jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Pojištění je platné také pro osobu, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své činnosti.

Předmětem činnosti pojištěného je činnost trenéra (cvičitele) v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky, kterou vykonává pro sportovní organizace (t.j. tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy) a pro všechny střešní sportovní organizace pod ČOV, včetně jejich jednotlivých členských organizací (např,? svazy, asociace, kluby TJ, T.J., a obdobné telovýchovné subjekty).

ÚZEMNÍ ROZSAH, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ, SPOLUÚČAST:

Rozsah pojištění:

Povinnost k náhradě újmy /újma na hmotné věci a nemajetková újme př ublížení na zdraví nebo při usmrcení vč. následný finančních škod) - obecná odpovědnost

Limit pojistného plnění:                     20 000 000 Kč
Spolúčast:                                           5 000 Kč
Územní platnost pojištění:                 Evropa

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Pojistnou událost hlásí pojištěný na níže uvedený kontakt. Abychom mohli škodu řešit, potřebujeme písemné vyjádření pojistěného a písemný nárok poškozené osoby. Potřebné doklady se mohou pro jednotlivé škody lišit. Konkrétní postup Vám sdělí kontaktní osoba pro hlášení pojistné události.

Kontaktní osoba pro hlášení pojistné události:

Radek Blažek
Telefon: +420 221 421 799
E-mail: radek.blazek@renomia.cz

Kontaktní osoby pro Vaše případné dotazy k pojištění: 

Ing. Edita Pažoutová                                                      Ing. Radomír Michniak
Telefon: +420 221 421 732                                           Telefon: +420 222 390 808
Mobil: +420 606 758 267                                               Mobil: +420 731 129 403
E-mail: edita.pazoutova@renomia.cz                             E-mail: radomir.michniak@renomia.cz

Informační leták o Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele najdete ZDE.

Newsletter

Generální partner

Generální partner projektu
Se Sokolem do života

Hlavní mediální partneři

Hlavní partner

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace