Česká obec sokolská

Základní fakta o kauze bankovního a úvěrového podvodu (aktualizováno po Výboru ČOS 27. dubna 2024) :

Jedná se o bankovní a úvěrový podvod v ústředí České obce sokolské (ČOS), který se z velké části odehrál mimo Sokol a za zády kohokoli z ústředí ČOS. Na povrch vyšel koncem ledna poté, co se kauzou začala zabývat Policie ČR na základě podnětu od Finančního analytického úřadu. Podvodu se dopustila E. C.  – zaměstnankyně ústředí ČOS, asistentka sekretariátu tehdejší starostky, která v okamžiku zahájení vyšetřování spáchala (23. ledna 2024) v Tyršově domě sebevraždu.

Jaká je aktuálně výše škody?

Dle našeho interní šetření je škoda vyčíslena na více než 46 miliónů korun.

Jedná se o konečnou částku?

S ohledem na to, že jsme přihlášeni jako poškození a jsme přihlášeni do dědického řízení, je možné, že se celková škoda sníží. Bude také záležet na dohodě s věřiteli, případně jaké budou celkové náklady na naše právní zastoupení.

Jak je možné, že se na podvod nepřišlo?

1. Všechny prostředky byly zcizeny bez souhlasu Předsednictva ČOS a převážně mimo Sokol. 

2. Vzhledem k účetnictví byly umně vytvářeny falešné výpisy z určitých účtů tak, aby nevzniklo podezření ohledně manipulace s prostředky mezi těmito účty.

5. Využíváním převodů mezi účty nevzniklo podezření ze strany ČOS o podvodu.

Z jakých zdrojů pocházejí zcizené finance? 

Největší část zcizených prostředků pochází ze tří úvěrových smluv:

 • kontokorentní účet, který ČOS sloužil primárně pro krytí výpadků v cashflow, k nimž docházelo v období, než byly připsány finanční prostředky z členských příspěvků nebo státních dotací – cca 5 mil. Kč
 • bankovní úvěr – 12 mil. Kč
 • bankovní úvěr – 15 mil. Kč 

Další zcizené prostředky:

 • rozpočtová rezerva, kam si ČOS odkládá finanční prostředky pro krytí případných nepředpokládaných výdajů: cca 6 mil. Kč
 • jistina složená nájemci Tyršova domu: cca 3,4 mil. Kč
 • prostředky převedené z garančního fondu spravujícího zůstatky zaniklé banky Sberbank: cca 2,5 mil. Kč
 • prostředky převedené z PF Amundi ve výši: cca 1,3 mil. Kč
 • prostředky převedené z advokátní úschovy ve výši: 1,5 mil. Kč

Jaké kroky ústředí ČOS od začátku kauzy podniklo? 

Sokol aktivně spolupracuje s Policií ČR, jedná s bankou a dalšími subjekty. 

Do trestního řízení se Sokol přihlásil jako poškozený a zároveň se přihlásil do dědického řízení pachatelky. „Návrhy byly podány jak přímo k vyšetřujícím orgánům Policie ČR, tak i k místně příslušnému státnímu zastupitelství," dodal advokát Richard Šubrt z advokátní kanceláře Šťovíček : Šťovíček, zastupující ČOS. 

V půlce února (15. 2.) se konalo mimořádné zasedání Předsednictva ČOS, které seznámilo jeho členy s kauzou, a svolalo mimořádné zasedání Výboru ČOS. Na mimořádném zasedání Výboru ČOS (9. 3. 2024) rezignovala sestra Hana Moučková po třinácti letech na funkci starostky. Členové P ČOS tento přístup ocenili, stejně jako zároveň její nasazení pro Sokol v uplynulém období. Z pozice 1. místostarosty byl pověřen vedením České obce sokolské Martin Chlumský. Novým starostou byl Martin Chlumský zvolen na řádném Výboru ČOS (27. 4. 2024), novým 1. místostarostou se stal Miroslav Kroc, místostarostkou Kamila Šrolerová a členem předsednictva Jaroslav Postl. Všichni s mandátem do Sjezdu ČOS, který se uskuteční v červnu 2025.

Jaké další kroky Sokol učinil?

Mimo jiné Sokol přenastavil přístupová oprávnění k bankovním účtům, upravil přístupová oprávnění k datovým schránkám a rozšiřuje interní elektronický systém monitoringu platebních příkazů. Pětičlenná komise zvolená na mimořádném Výboru ČOS připravila zadání a vypsala výběrové řízení na forenzní audit. Podrobnosti najdete ZDE.

Kdo byl členem komise a čeho se bude audit týkat?

Je složená ze tří zástupců výboru ČOS, člena Předsednictva ČOS a Rozhodčí komise plus hlas poradní má člen Kontrolní komise a vedoucí finančního oddělení ČOS. "Chceme mít objektivní a nezávislý pohled, který nám umožní lépe pochopit, proč se to stalo a poskytne další doporučení pro zvýšení zabezpečení. Externí audit je standardní věc, zvyšuje důvěryhodnost a transparentnost společnosti, což je důležité zejména pro partnery,“ řekl Martin Chlumský.

Jakou společnost komise pro audit vybrala?

Na základě výběrového řízení komise doporučila k zajištění forenzního auditu firmu KPMG Česká republika. Výbor návrh schválil a pověřil statutární orgán k podpisu smlouvy.

Co vyplynulo z bankovních dokumentů k účtům ohledně uzavření dvou neschválených úvěrů a kontokorentního účtu?

Všechny zmíněné smlouvy byly elektronicky podepsány v internetovém bankovnictví oběma bývalými statutárními zástupci bez předchozího schválení orgány ČOS a z tohoto titulu jsou odpovědní za jejich uzavření. Není jasné, jak k tomu konkrétně došlo a jak bývalá asistentka starostky prováděla převody mezi účty a proč tyto převody nebyly nikým zachyceny. To je předmětem vyšetřování policie.

Co z toho pro ČOS vyplývá?

Česká obec sokolská si nechala udělat právní rozklad, z něhož vyplývají následné kroky směrem k bývalým statutárním zástupcům. „Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, která nám ukládá, abychom v případě, že organizaci vznikla škoda, ji jednoznačně vyžadovali po nich. Je to naše zákonná povinnost," řekl Martin Chlumský na Výboru ČOS (celou jeho zprávu najdete ZDE). Oba někdejší statutární zástupci – bývalá starostka Hana Moučková a jednatel Jan Těšitel – byli o situaci informováni.

Jak a kdy se bude škoda vymáhat?

Sokol situaci analyzuje a plánuje se, že škoda bude vymáhána v rámci civilního řízení. Připravit dokument bude záležitostí právního zástupce ČOS.

Neohrozí kauza fungování ČOS?

Fungování ústředí ČOS není zásadně ohroženo a je důležité zdůraznit, že kauza se nedotýká tělocvičných jednot, které hospodaří s vlastními rozpočty. Zcizené finanční prostředky nejsou v rozpočtu ČOS vyhrazeny na nějaký účel v rámci fungování Sokola.

Jak budete případně dluh splácet?

Výbor ČOS na svém zasedání 27. dubna schválil vyrovnaný rozpočet ústředí ČOS na rok 2024. Počítá se v něm se splacením úvěru na 12 miliónů korun a kontokorentu (cca 5 mil. Kč). Třetí úvěr (15 mil. Kč) je v plánu rozložit do splátkového kalendáře (resp. refinancování) na 36 měsíců. Zdroje hledáme v úsporách ústředí ČOS a ve výnosech z vedlejší hospodářské činnosti.

Dotkne se podvod přidělování státních dotací? 

Podvod se v státních dotací netýká. V minulosti Sokol prošel bez problémů kontrolou Národní sportovní agentury (NSA). A právě vedení Národní sportovní agentury v čele s předsedou Ondřejem Šebkem vedení ČOS ujistilo, že Sokol může počítat s financováním běžné činnosti z prostředků NSA.

Budou na splácení využity finance od partnerů?

Stejně jako u dotací nebude ani podpora partnerů využívána na případné splácení pohledávek.

Plánujete prodat některou ze svých nemovitostí či jiný majetek? 

Rozhodně v souvislosti s touto kauzou nemíníme prodávat majetek. 

Co když budou chtít nájemci Tyršova domu kontrakt ukončit – máte peníze na vrácení jistiny?

V případě jistin jsme už v kontaktu s nájemci, o celé věci jsme je informovali a kdyby chtěli ukončit svůj dlouhodobý nájem, tak jsme schopni tyto jistiny z naší vedlejší hospodářské činnosti nahradit.

Ohrožuje kauza XVII. všesokolský slet?

Konání XVII. všesokolského sletu ohroženo není. Největší akce sportu pro všechny má vlastní rozpočet. Pro letošní ročník dostal slet zásadní finanční podporu od Národní sportovní agentury, významný příspěvek schválilo i zastupitelstvo hlavního města Prahy. Akce je dále financována i z prostředků partnerů, z příjmů ze vstupenek a v neposlední řadě z příspěvků účastníků. 

Chystá se mimořádný Sjezd ČOS?

Členové mimořádného Výboru ČOS o této variantě jednali (9. 3.) a svými hlasy rozhodli, že mimořádný sjezd není účelné svolávat, když v příštím roce 2025 na jaře končí tříleté funkční období všem ústředním orgánům ČOS a budou voleny orgány nové. Sjezdu by musely předcházet mimořádné valné hromady v jednotách a župách a komplikované by bylo i případné odvolání kontrolní komise. Novou by mohl zvolit jen další mimořádný sjezd, který by se mohl sejít po uplynutí lhůt pro podání nových kandidátů. Může se ale samozřejmě stát, že Výbor ČOS na dalším zasedání rozhodne jinak. Pak bychom mimořádný sjezd pochopitelně svolali. 

Kdy bude další Výbor ČOS?

Předsednictvo ČOS má za úkol svolat mimořádné zasedání Výboru ČOS v září 2024.

Kdo v Předsednictvu ČOS nebo na ústředí ČOS skončil?

 • sestra Hana Moučková odstoupila z pozice starostky a členky předsednictva ČOS
 • bratr Josef Těšitel odstoupil z pozice jednatele i člena Předsednictva a Výboru ČOS (více ZDE)
 • bratr Jan Boris Uhlíř, který v anketě nezískal podporu členů Výboru ČOS. Poté se svého mandátu v Předsednictvu ČOS vzdal a s tím, že ho nesložil v jakékoli souvislosti s vyšetřováním případu finančního podvodu na ČOS.
 • Marek Tesař opustil po sedmi letech funkci ředitele Kanceláře ČOS.

Proč odstoupil Marek Tesař a jaká je současná role v ČOS?

Důvodem ukončení působení ve funkci ředitele Kanceláře bylo, že ho dlouhodobě trápila atmosféra, která ve spolku panuje, a chování ke starostce Moučkové, které považoval za hranou. Současné vedení ČOS požádalo Tesaře, aby zůstal členem sletového týmu a na externí bázi pomohl s marketingem a komunikací sletu. Na spolupráci se dohodli, což následně jednohlasně odsouhlasilo Předsednictvo ČOS. (více ZDE

Chystají se na ústředí další personální změny?

Výbor pověřil předsednictvo provést nezbytně nutné změny organizačního řádu ČOS za účelem optimalizace nákladů (provozních, mzdových) a uložil mu předložit interní audit a informovat o změnách na nejbližším zasedání výboru.

Je sestra Hana Moučková zaměstnankyní ČOS?

Sestra Moučková se po odstoupení z pozice starostky vrátila na pozici v majetko-správním oddělení, v které byla zaměstnána před zvolením za starostku a tuto pozici vedla i z pozice starostky. V rámci reorganizace schválené Výborem ČOS (27. dubna 2024) a Předsednictvem ČOS (17. května 2024) jsme se domluvili na ukončení spolupráce ke konci června.

Jakou roli hraje v kauze Světový svaz sokolstva?

Přes jeho účty si podezřelá E. C. bez vědomí Předsednictva ČOS i Světového svazu sokolstva převáděla finance na vlastní účet.

Světový svaz sokolstva je samostatná organizace, které je ČOS členem. Po volbách v roce 2018 nedošlo k přepsání údajů v rejstříku, proto tam chybně figuruje jako starostka sestra Moučková. Starostkou je sestra Jean Hruby z USA, sestra Moučková je  1. vícestarostkou.

Výbor ČOS proto schválil návrh, že stojí za sokoly v zahraničí a podnikne veškeré kroky k pomoci vyřešení situace Světového svazu sokolstva. Uložil zástupcům ČOS ve Světovém svazu sokolstva (SSS) iniciovat audit hospodaření Světového svazu sokolstva a provést audit finančních toků mezi ČOS a SSS. Předsednictvo ČOS rozhodlo, že ČOS poskytne Světovému svazu sokolstva prostředky na zajištění základní právní pomoci. 

Proč jsme o pachatelce E. C. při přijímání z insolvenčního rejstříku nezjistili, že má vážné finanční problémy? 

Jednali jsme standardním způsobem, postupovali jsme podle platné legislativy. Paragraf 316 zákoníku práce obsahuje výčet informací, které zaměstnavatel od zaměstnanců požadovat nesmí, mj. jsou tam zmíněny i rodinné a majetkové poměry, stejně tak jako Informace o trestněprávní bezúhonnosti.

Proč jsme nevěděli o jejím podmínečném trestním stíhání? 

Tuto informaci jsme se dozvěděli až po jejím úmrtí. Vzhledem k tomu, že šlo o podmíněný trest, který se po uplynutí zkušební doby v zákonem stanovené lhůtě automaticky vymazává, tak bychom ho ani z výpisu rejstříku trestů nejspíše nezjistili. 

Jakým způsobem jsou v rámci spolku řešena podpisová oprávnění? 

Standardně dle stanov spolku. Písemné právní jednání podepisují za ČOS společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta ČOS stanovy ČOS účinné od 25. listopadu 2023 a v nepřítomnosti jednatele člen Předsednictva ČOS, který k tomu byl rozhodnutím Předsednictva ČOS pověřen. Tento postup se dodržoval.

Měla pachatelka právo nakládat s finančními prostředky ČOS?

Z pracovní náplně jednoznačně vyplývá, že asistentka neměla jakékoliv oprávnění disponovat nebo manipulovat s finančními prostředky. Neměla podpisové právo.

Měla přístup k podpisovým vzorům, razítkům? 

Z pracovního pověření ano. Parafované smlouvy s podpisy zakládala. Jako asistentka starostky přístup k razítkům ČOS měla. Jde o běžnou věc.

Měla pachatelka přístup do datové schránky ČOS? 

Ano, měla to v popisu práce. V případě asistentky starostky nejde o nic neobvyklého.

Je součástí případu i paní Helena Wiklund, matka zesnulé E. C.?

Paní Helena Wiklund byla přes tři roky zaměstnaná v ČOS na Dohodu o pracovní činnosti na zkrácený úvazek. V současnosti prověřujeme okolnosti (pracovní výkazy) za jakých činnost vykonávala. Finanční výši plnění, s ohledem na ochranu osobních údajů, bez jejího souhlasu nemůžeme poskytnout. V ČOS od ledna 2024 nepracuje.

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace