Česká obec sokolská

Sokol - vést k pohybu
a společné aktivitě

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. 

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: SPORT, OBČANSTVÍ, KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST!

Sokol v číslech

1000 - POČET OBCÍ A MĚST, KDE PŮSOBÍ SOKOL

160 000 - POČET ČLENŮ

1061 - POČET JEDNOT

1862 - ROK ZALOŽENÍ

50 % - PODÍL ČLENŮ MLADŠÍCH 18 LET

50 % - PODÍL ČLENŮ STARŠÍCH 18 LET

750 - POČET SOKOLOVEN

18 - POČET ZEMÍ, KDE PŮSOBÍ SOKOLSKÉ ORGANIZACE

Účel a cíle ČOS

Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Cílem ČOS je ve spolupráci s župami a jednotami získání a udržení statusu veřejné prospěšnosti a po jeho získání taktéž o zápis jmenovaného statusu do veřejného rejstříku. Zároveň se ČOS, župy a jednoty zavazují, že budou činit veškeré kroky vedoucí ke kontinuálnímu plnění podmínek a povinností spojených s udržením statusu veřejné prospěšnosti. Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro ČOS nabývají tento status i jednoty a župy.

Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména

  • podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a činí opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely
  • organizují a provádějí tělesnou výchovu a sport, kulturní a společenskou činnost pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti a duchovní úrovně svých členů
  • organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v různých oblastech
  • propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují a šíří poznání sokolské myšlenky
  • zajišťují po metodické stránce tělovýchovný a sportovní proces s cílem jej stále zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném respektování etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání nedovolených podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili a rozvíjeli morální a etické základy sportu a aby chránili sport a sportovce před zneužíváním pro politické a komerční cíle
  • stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí předpoklady pro vlastní vedlejší hospodářskou činnost sokolských jednot, žup i ČOS v souladu s platnou právní úpravou
  • spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí a také s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí
  • usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí mezinárodní styky včetně členství v mezinárodních organizacích
  • programově, tematicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci všesokolských sletů
  • metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.

Základním dokumentem České obce sokolské jsou Stanovy ČOS.  

 

Naše Poslání 

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. 

Úvodní články Stanov ČOS uvádějí: Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. (Čl. 2, odst. 2.1). Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti. (Čl. 2, odst. 2.3).

Na začátku byla myšlenka sokolského programu života lidí, který formuloval Miroslav Tyrš v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871 pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Tyršova idea sokolství přežila století i několikerá násilná zrušení sokolské organizace. Idea SOKOLSTVÍ je aktuální i na začátku 21. století. Univerzální hodnotou je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka.

Sokolství je mravním postojem všech členů Sokola. Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play.  Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky.

Sokolství vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři a činovníci přihlásí k jeho morálním hodnotám a prosazují je podle svých možností ve své každodenní činnosti pro tělocvičnou jednotu, župu či obec.

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace