Česká obec sokolská

Vzdělávání je jedním ze základních pilířů činnosti odborů všestrannosti ČOS na všech úrovních, které v rámci struktury ČOS zastřešují oblast sportu pro všechny. Systém vzdělávání je nedílnou součástí Programu OV ČOS a patří mezi nejvýznamnější nástroje k dosahování programových cílů.

Hlavními pověřenými realizátory vzdělávání jsou:

- na úrovni ústředí ČOS Ústřední škola ČOS (ÚŠ ČOS), 

- na úrovni tělocvičných jednot Oblastní středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy, Vzdělávací středisko Olomouc a župy.

 

Termínová listina vzdělávacích akcí je k dispozici ZDE.

 

Koncepce celoživotního vzdělávání cvičitelů je zajišťována dvěma stupni vzdělávání, které plní rozdílné úkoly:

Školení

Úkolem školení je poskytnout cvičitelům odborné teoretické a praktické poznatky pro samostatné vedení tělovýchovného procesu. Cílem je získání cvičitelské kvalifikace nebo vyšší kvalifikační třídy.

Doškolování

Úkolem doškolování je zajištění celoživotního obnovování a doplňování teoretických a praktických poznatků a pohybových dovedností. Cílem je rozvíjení již získaných vědomostí za účelem prohloubení odbornosti.

 

Cvičitel 

na základě získaného odborného vzdělání systematickou činností rozvíjí a zdokonaluje pohybové schopnosti a dovednosti cvičenců. Jeho hlavním úkolem je vytvářet u cvičenců všestranný celoživotní kladný a především aktivní vztah ke sportu a sportování při důrazu na rozvoj morálně volních vlastností.

Kvalifikace a odbornosti

Vzdělávání probíhá ve 3 kvalifikačních stupních a 15 odbornostech.

 

Vzdělávání pro nové cvičitele

Školení nových cvičitelů všech odborností pořádá Ústřední škola ČOS a Oblastní vzdělávací středisko Olomouc. Odbornost cvičitel všestrannosti školí také sokolské župy.

Nejnižší kvalifikací je cvičitel III. třídy. Podmínkou účasti je dosažení 18 let věku v době ukončení školení. Platnost kvalifikace III. třídy je 5 let od data ukončení školení. Kvalifikace III. třída opravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky. Zájemce se hlásí u pořadatele příslušné školící akce.

Noví cvičitelé, kteří mají absolvované studium s tělovýchovným zaměřením, mohou požádat o uznání studia a přiřazení kvalifikace podle úrovně dosaženého vzdělání. V tomto případě se posílá žádost T.J. nebo župy a naskenovaná osvědčení na e-mail OV ČOS (odbor.vsestrannosti@sokol.eu).

Cvičitel všestrannosti III. třídy

Školí župy, ÚŠ ČOS, OSV. Školení této odbornosti je rozděleno na dva stupně:

 1. „Základní část“ ZČ (20 vyučovacích hodin). Po úspěšném absolvování této části školení absolvent získá osvědčení „POMAHATEL“, bez nároku na vydání cvičitelského průkazu. Toto osvědčení neopravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky (pouze v přítomnosti cvičitele min. III. třídy). Zájemce o školení odborné části III. třídy musí toto školení absolvovat nejpozději do dvou roků po ukončení ZČ. 
 2. „Odborná část“ OČ (30 vyučovacích hodin). Učivo navazuje na ZČ. Úspěšný absolvent OČ se stává cvičitelem s kvalifikací III. třídy všestrannosti: Obdrží osvědčení a průkaz „Cvičitel III. třídy všestrannosti“. Platnost kvalifikace je 5 let. Kvalifikace III. třída opravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky.

Cvičitel III. třídy ostatních odborností

Školí ÚŠ ČOS, OSV. Školení v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Po úspěšném absolvování školení cvičitelů III. tř. příslušné odbornosti absolvent získá osvědčení, na jehož základě je vydán cvičitelský průkaz „Cvičitel III. třídy".

Cvičitel III. třídy samostatně vede cvičební jednotku s vhodným obsahem a didaktickým postupem se zřetelem k věkovým zvláštnostem cvičenců, k úrovni jejich zdatnosti a výkonnosti. Podmínkou pro samostatné vedení cvičební jednotky je zletilost a způsobilost k právním úkonům.

Cvičitel II. třídy

Forma akreditovaných školení MŠMT ČR. Počet vyučovacích je minimálně 150 hodin při středoškolském vzdělání a 200 hodin při základním vzděláni. U uchazečů se základním vzděláním se navýšení počtu hodin týká obecné části.

Odbornosti, pro které jsou zpracovány standardy, se řídí podmínkami, které jsou standardy určeny. Podmínka účasti: věk min. 18 let, platná kvalifikace školení III. třídy.

Úspěšný absolvent školení II. třídy obdrží osvědčení a cvičitelský průkaz II. třídy (licence B)  opravňuje k vydání živnostenského oprávnění.

Cvičitel I. třídy 

Rozsah školení: 500 hodin (4 semestry).

Vzdělávání na úrovni kvalifikační třídy I. stupně (licence A) je poskytováno formou školení pořádaného ve spolupráci s příslušnou akreditovanou trenérskou, vyšší odbornou, nebo vysokou školou. I. kvalifikační třída (licence A) je nejvyšší možnou kvalifikací v rámci vzdělávání cvičitelů v ČOS.

Podmínkou účasti je úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, II. kvalifikační třída (licence B), doporučení ČOS. 

Úspěšný absolvent školení I. třídy obdrží na základě získaného osvědčení cvičitelský průkaz I. třídy (licence A) – nejvyšší vzdělání, současně opravňuje k vydání živnostenského oprávnění.

Připravuje se školení cvičitelů I. třídy

V tuto chvíli se hledají zájemci o školení, aby se mohlo začít s konkrétními přípravami. Více o školení a celém projektu se dozvíte ZDE.

 

Vzdělávání pro stávající cvičitele 

Platnost cvičitelských průkazů všech odborností a jejich kvalifikačních stupňů je 5 let od vydání či posledního prodloužení platnosti cvičitelského průkazu. Cvičitel by měl v průběhu 5 let průběžně plnit podmínky pro prodloužení platnosti cvičitelského průkazu. Podmínkou pro prodloužení platnosti cvičitelského průkazu je absolvování doškolovacích akcí, jejichž celkový rozsah je minimálně 30 vyučovacích hodin.

Smyslem prodlužování platnosti získané kvalifikace je zabezpečovat trvalou péči o celoživotní vzdělávání dobrovolných cvičitelů a průběžnou aktualizaci jejich evidence.

Automaticky se platnost cvičitelských průkazů prodlužuje při:

 1. práci v činovnických funkcích na župách (náčelník, náčelnice, vedoucí župních cvičitelských sborů a odborných komisí),
 2. práci v ústředních cvičitelských sborech, odborných komisích a vedení náčelnictva ČOS,
 3. učitelům, kteří mají uznanou aprobaci tělesná výchova a pracují ve své profesi,
 4. cvičitelům starším 60 let.

Účast na dalším vzdělávání se doporučuje (celoživotní vzdělávání). Podmínkou trvalého prodloužení je cvičitelská činnost.

Doškolovací akce:

 1. Srazy župních vedoucích. (Ústřední cvičitelské srazy). Pořádá odbor všestrannosti ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise). 
  Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.
 2. Oblastní cvičitelské srazy. Pořádají je župy ve spolupráci s ústředními cvičitelskými sbory a odbornými komisemi. Zúčastňují se cvičitelé různých kvalifikací a odborností. 
  Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.
 3. Semináře. Pořádá: T.J., župa, N ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise), ÚŠ ČOS, OSV, jiná organizace. Mohou být i mezinárodní. Forma doplňování, rozšiřování a opakování poznatků a pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením na odbornou tématiku pro cvičitele stejné, případně jiné odbornosti. Výstup: „Osvědčení o absolvování semináře“ – započítává se odborná část programu.
 4. Setkání cvičitelů. Pořádá: T.J., župa, N ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise), ÚŠ ČOS, OSV, jiná organizace. Forma společenské a vzdělávací akce. Doplňování, rozšiřování a opakování poznatků a pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením včetně výměny zkušeností pro cvičitele různých odborností. Program má odbornou i společenskou část. Výstup: osvědčení o absolvování (Pamětní list) – započítává se pouze odborná část programu.
 5. Cvičitelská hodina. Pořádá: župa případně T.J. Forma doplňování a rozšiřování pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením pro cvičitele různých odborností. Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.
 6. Další možnosti prodlužování kvalifikací jsou: (informace ke stažení ZDE)

          - uznávání lektorské činnosti

          - samostudium s prokázaným výstupem

          - náslechy u vybraných cvičitelů

          - vedoucí sletových skladeb

          - webináře – online vysílané kurzy

Absolvování doškolovací akce je třeba doložit příslušným osvědčením o účasti nebo potvrzením, které je povinen vydat pořadatel doškolovací akce, a na kterém je uveden rozsah vyučovacích hodin. Vyučovací hodiny jednotlivých doškolovacích akcí se sčítají.

 

Ukončení platnosti cvičitelské kvalifikace

Cvičitel, který se v pětiletém období od data získání cvičitelské kvalifikace nezúčastní žádné doškolovací akce, ztrácí cvičitelské oprávnění v cvičitelské kvalifikaci.

Po skončení platnosti cvičitelského průkazu, může být platnost cvičitelského průkazu prodloužena pouze:

 • pokud cvičitel do dvanácti měsíců předloží osvědčení o účasti na doškolovacích akcích v celkovém rozsahu 30 hodin,
 • pokud cvičitel do dvanácti měsíců znovu úspěšně absolvuje závěrečné vědomostní zkoušky (ústní a praktické) platné pro školení cvičitelů příslušné třídy v dané odbornosti, nebo úspěšně absolvuje nové školení v plném rozsahu.

 

Vzdělávání pro nové rozhodčí 

 Přehled kvalifikací rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

 

 1. Rozhodčí sportovní všestrannosti – školí OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS
  - rozhodčí sportovní gymnastiky mužských složek
  - rozhodčí sportovní gymnastiky ženských složek
  - rozhodčí šplhu
  - rozhodčí atletiky
  - rozhodčí plavání

 2. Rozhodčí florbalu – školí OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS
 3. Rozhodčí TeamGym Junior  školí ČGF + ÚŠ ČOS, OVS, OV ČOS
 4. Malý TeamGym – OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS
 5. Rozhodčí ZZZ (Zálesácký závod zdatnosti) – školení ÚŠ ČOS v rámci školení cvičitel PP III.tř., OV ČOS

Podmínky získání kvalifikace

 • Věk starší 16-ti let předpokládají se základní znalosti z dané disciplíny
 • Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky zakončené testem

Uznání kvalifikace

Pro soutěže OV ČOS je možné akceptovat rozhodčí s platnou příslušnou odborností získanou u sportovních svazů (ČFbU, ČGF, ČAS, ČSPS atd.), pokud se seznámí s pravidly a specifiky postupových soutěží OV ČOS.

Školení rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

Učební plány a učební osnovy pro školení rozhodčích jsou zpravovány samostatně pro jednotlivé soutěže.

Úspěšný absolvent školení rozhodčích je schopen samostatně rozhodovat na všech úrovních postupových soutěží OV ČOS.

Evidence rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

Vystavování průkazů rozhodčích a evidenci rozhodčích provádí OV ČOS.

 

Vzdělávání pro stávající rozhodčí 

Platnost průkazu rozhodčího, prodlužování platnosti

Platnost průkazu rozhodčího je 5 let od data vystavení. Prodloužení platnosti provádí OV ČOS na základě záznamu v průkazu rozhodčího a osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.

Podmínky pro prodloužení platnosti průkazu rozhodčího

1x za 5 let účast na doškolovacím semináři pro rozhodčí dané soutěže + min. tři účasti ve funkci rozhodčího na župním, oblastním přeboru nebo přeboru ČOS. Záznam o účasti provádí pořadatel soutěže v průkazu rozhodčího (Jiné záznamy).

 

 

VÝJEZDOVÉ SEMINÁŘE OV ČOS

Doškolovací seminář nejen pro cvičitele seniorů a seniorek

Výjezdový seminář Zdr. Tv

 

Našli jste na této stránce chybu? Kontaktujte odbor.vsestrannnosti@sokol.eu

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace