Česká obec sokolská

Školení cvičitelů I. třídy

 • Kvalifikace „Cvičitel sportovní všestrannosti I. třídy“ je v České obci sokolské uznána jako kvalifikace cvičitele I. třídy. Absolvent kurzu je odborníkem pro výkon cvičitele, metodika, činovníka a je schopen zastávat  řídící funkce v oblasti sportu pro všechny.
 • Odpovídá za uplatňování obecně závazných zákonných norem a právnických předpisů příslušných směrnic ČOS a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví cvičenců. 
 • Vede cvičence k účasti na soutěžích v oblasti sportu pro všechny a na veřejných vystoupeních.
 • Při své činnosti je schopen získávat všechny dostupné informace z oblasti TV a sportu pro všechny.
 • Zajišťuje výuku na vzdělávacích akcích nižších cvičitelských kvalifikací. Je schopen prezentace své práce.
 • Využívá manažerských schopností k hledání finančních zdrojů, má přehled o ekonomice spolku.

 

Cvičitel I. třídy se vyznačuje především těmito charakteristickými rysy a schopnostmi:

 • Samostatným a tvůrčím myšlením
 • Samostatným a pohotovým rozhodováním
 • Organizačními schopnostmi
 • Systémovým přístupem při řešení problémů
 • Praktickou aplikací získaných vědomostí a dovedností

 

V oblasti odborného vzdělávání se vyznačuje zejména:

 

 • Znalostí stavby a funkcí lidského těla
 • Znalostí problematiky úrazové zábrany
 • Schopností poskytnout v případě potřeby první pomoc
 • Přiměřenými pohybovými schopnostmi a sportovními dovednostmi
 • Znalostí týkajících se zásad a tvorby cvičebních jednotek v oblasti SPV všech věkových kategorii
 • Dovedností pracovat s odbornou literaturou a multimediálními nosiči

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STUDIA  CVIČITEL SPV

 • Tělocvičné jednoty – oddíly všestrannosti, činovnické a metodické funkce
 • Oblastní vzdělávací střediska ČOS – metodici
 • Střediska sportovní všestrannosti – metodici
 • Odborné útvary ČOS – vedoucí (členové) sborů, odborných komisí
 • Činovnické funkce na úrovni župa a  výše
 • Lektorování na školení a seminářích nižší úrovně
 • Možnost získání živnostenského listu v oboru

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Ukončené středoškolské vzdělání – maturita

 • Kvalifikace cvičitele II. třídy ČOS

 • Doporučení ČOS

 

EKONOMICKÉ PODMÍKY

 • Účastnický poplatek (školné) na akademický rok 2024/2025 bude upřesněn v únoru 2023. (v minulých letech bylo cca 12-15 000 Kč za akademický rok)

 • Školné je stanoveno na standardní dobu a po tuto dobu je pro účastníky kurzu, kteří jsou zapsání neměnné

 • Náklady na kurz (stravování, ubytování, cestovné) si hradí posluchač sám 

 

PODMÍNKY PRO OTEVŘENÍ STUDIA

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 účastníků.

 

ORGANIZACE STUDIA

 • Dvouletý učební kurz (4 semestry) je pořádán Trenérskou školou FTVS UK v Praze ve spolupráci s ÚŠ ČOS.

 • Studentem se zájemce stává dnem zápisu do kurzu. Dokladem mu je „VÝKAZ O STUDIU“, který obdrží u zápisu. Nedostaví-li se zájemce o studium k zápisu, který probíhá při zahájení 1. konzultace a do 14-ti kalendářních dnů se nevyjádří, má se za to, že na účast ve studiu nereflektuje.

 • Při dvouletém studiu se student zapisuje do každého ročníku samostatně.

 • Podmínkou zápisu do 2. ročníku je splnění studijních povinností z předchozího ročníku. Podmínečně lze zapsat studenta do 2. ročníku ve výjimečném případě, kdy nesplnil studijní povinnosti nejvýše ze dvou studijních předmětů. Toto však nelze v případě, kdy student již vyčerpal všechny termíny zkoušek

 

LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor je složen z vyučujících TŠ FTVS UK Praha a lektorů ÚŠ ČOS

 

ORGANIZACE VÝUKY

 • Termín na zaslání elektronických přihlášek prostřednictvím ČOS je 15. června

 • Vyučovací jednotka je v trvání 45 minut

 • Výuka probíhá formou teoretických a praktických lekcí.

 • Účast ve výuce je pro studenty povinná a řídí se studijním řádem Trenérské školy FTVS UK Praha.

 • V průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty.

 • Za kontrolu vykonaných zápočtů a zkoušek odpovídá zkoušející a předseda zkušební komise závěrečné zkoušky. 

 • Studium v rozsahu 500 vyučovacích jednotek je rozděleno do dvou ročníků po 252  resp. 248 vyučovacích jednotkách.

 • V každém ročníku je plánováno 9 konzultací (konzultace začínají v pátek v 18:00 hod. a končí v neděli cca 12:30 hod).

 

ZÁVĚR STUDIA

 • Řádné ukončení studia je po vykonání závěrečné zkoušky před zkušební komisí. Závěrečnou zkoušku má studující právo vykonat dvakrát.
 • Výsledek závěrečné zkoušky je klasifikován stupněm „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ a „nevyhověl“ a je zaznamenán do příslušného protokolu o závěrečných zkouškách.
 • Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je uzavření 2. ročníku studia, uznání závěrečné práce a její doporučení k obhajobě.
 • Závěrečná práce se zadává na počátku 2. ročníku studia a datum odevzdání je nejpozději 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem závěrečných zkoušek. Závěrečnou práci odevzdává student ve dvojím vyhotovení.
 • Po splnění všech předepsaných zkoušek zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent: Vysvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování studia TŠ FTVS UK Praha.

 

PLATNOST ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

 

Platnost získané kvalifikace není časově omezena.

 

Další zdroje

Organizační, studijní a zkušební řád TŠ

 

MÁM ZÁJEM

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace