Česká obec sokolská

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ má na starost činnost kulturní, společenskou, historicko-dokumentační a vzdělávací. Stará se o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelních, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenský život i na malých městech a vesnicích.

Úkolem Vzdělavatelského odboru ČOS je také neustálé zkoumání, zaznamenávání a popularizace sokolské historie, a to především skrze časopis Vzdělavatelské listy.

Dalším úkolem Vzdělavatelského odboru je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor také pořádá nejrůznější tematické přednášky, organizuje společenská setkání, připravuje výstavy a organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva. 

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem Vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS. Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi.

Podpora pro jednoty a župy

• jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií
• jak psát a vést sokolské kroniky
• kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit
• pomoc při organizování pietní aktů a kulturních akcí
• k dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně), kde je možné hledat informace k dějinám jednoty, župy atp. (více v sekci Sbírkové předměty)

Dotace župám a jednotám

Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspěvek na podporu činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro podání žádostí si stáhněte a nastudujte Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Vzdělavatelského odboru ČOS župám a jednotám, uměleckým tělesům, registrovaným klubům seniorů a registrovaným klubům mládeže Sokolík na rok 2023

Pamětní stuhy

Slaví vaše jednota nebo župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na prapor.

Komise Vzdělavatelského odboru ČOS a jejich činnost

Společenská komise

předseda: br. Lukáš Křemen

členové: sestry Marcela Mandová, Iveta Kozáková, bratři Marek Manda, Jan Firbas, Otakar Pokorný, Milan Pilmajer

e-mail: lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com

 

Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě. V současné době je o výcviky velký zájem, doporučujeme přihlásit se včas. Sledujte informace na webových stránkách České obce sokolské, na Facebooku Sokolské stráže a na nových webových stránkách Sokolské stráže.

Komise pro práci s mládeží a seniory

předsedkyně: ses. Jana Rosáková

místopředsedkyně: ses. Lenka Brandová

členové: sestry Marie Brunerová, Jitka Viktorínová, Anna Voslařová

e-mail: komisesokol@seznam.cz 

 

Komise každý rok pro mládež a seniory vyhlašuje různé soutěže.

V roce 2021 to byla například fotosoutěž „Sokolové v době covidové“. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout zde. V roce 2022 komise vyhlásila fotosoutěž "Sokolgym našima očima". Do soutěže se zapojilo celkem 22 účastníků z 16 sokolských jednot, z nichž 11 soutěžilo v kategorii od 19 do 60 let a 11 v kategorii nad 60 let. Vítěžné fotografie si můžete prohlédnout na tomto odkazu

Komise uskutečňuje výstavy z fotografických i soutěžních prací. Soutěžní práce zaznamenává v elektronické podobě a pomáhá při jejich vydávání.

Soutěže pro rok 2023:

Můj prázdninový deník – výtvarná soutěž – soutěž prodloužena do 30. října 2023!

Soutěž probíhá od 1. února 2023 do 30. října 2023. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo kolektivy v několika kategoriích a tématech. Více informací naleznete v podrobných propoziích soutěže zde.

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout na tomto odkazu

 

Online vzdělávací hra "O Sokole"

Hra je určena všem, kteří chtějí získat, nebo si ověřit znalosti o minulosti i současnosti sokolského hnutí. Vítězí župa, která bude mít nejvyšší počet zaevidovaných hráčů.

Odkaz na hru zde. Hra trvá do konce listopadu 2023.

Komise registruje a metodicky vede Kluby sokolských seniorů a Kluby sokolské mládeže Sokolík. Komise rovněž pořádá setkávání vedoucích těchto registrovaných klubů a vzdělavatelů uvažujících o založení klubu. Máte-li zájem zaregistrovat svůj klub Sokolík, projděte si Metodický pokyn VO ČOS k zakládání a organizování činnosti Klubů sokolské mládeže Sokolík. Chcete-li zaregistrovat nový Klub sokolských seniorů, seznamte se nejprve se Závazným pokynem k organizování aktivit v rámci péče o sokolské seniory ve vzdělavatelské oblasti.

 

Dne 4. 6. 2023 uspořádala komise seminář vedoucích a organizátorů klubů sokolských seniorů s doprovodným programem. Seminář je určet vedoucím registrovaných klubů sokolských seniorů při VO ČOS nebo jejich zástupcům (vzdělavatelům).

Mimo to komise informuje o kulturních, společenských aktivitách a podporuje akce všech programových útvarů ČOS s náplní zejména poznávací, kulturní, vzdělávací, společensko-prospěšnou.

 

Kulturní komise

předseda: br. Bohumil Gondík

členové: sestry Marie Veřmiřovská, Anna Jagošová, Jaroslava Knížková, Petra Šikýřová, bratři Pavel Brada, Jan Králík, Vladislav Šilhán, Pavel Urban

e-mail: bohumilgondik@icloud.com

 

Rádi byste v jednotě uspořádali kulturní program? Oslovte buď přímo konkrétní soubor, nebo Vzdělavatelský odbor, který má přehled o repertoáru souborů. Na webu České obce sokolské najdete seznam všech registrovaných kulturních souborů. Založila-li vaše jednota nový soubor, nebo naopak nějaký zanikl, prosíme, vyplňte nám o změnách formulář, vše je na webu v sekci Kulturní soubory. 

 

Historická komise

předsedkyně: Kateřina Pohlová

členové: sestry Teresa Urbářová, Štěpánka Mrázková, Marcela Mandová, bratři Jan Houdek, Ondřej Rybníček, Aleš Rychlý

e-mail: bude doplněn 

 

Komise je úzce propojena s Historicko-dokumentačním střediskem České obce sokolské. Hlavní náplní činnosti je popularizace nejen sokolské minulosti, ale i přítomnosti. K tomu využíváme jak tradiční přístupy – časopis, výstavy, přednášky, tak i moderní trendy – kešky se sokolskou tématikou, výstavy na roll-upech, interaktivní hry atp. Naše činnost:Programová komise

předseda: Milan Sobota
členové: vzdělavatel ČOS Michal Burian, předsedové (nebo zástupci) všech odborných komisí Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS
e-mail: milan.sobota@sokol.eu

Programová komise koordinuje program ostatních odborných komisí Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS tam, kde se jejich náplň překrývá, nebo kde je vhodné, aby se činnost jednotlivých komisí vzájemně doplňovala. 

Komise má na starost rozvoj systému vzdělávání vzdělavatelů, ke kterému nás zavazuje Usnesení Sboru vzdělavatelů žup. Tato snaha vyústila především v organizaci semináře Současný vzdělavatel. Pokud byste o seminář měli zájem, prosím, vyplňte tento formulář: Současný vzdělavatel – předběžný zájem.

Komise rovněž řeší programové otázky Vzdělavatelského odboru ČOS a činnost, která nespadá do kompetencí ostatních odborných komisí. 

 

Byly spuštěny nominace na Vzdělavatelský počin roku, Kulturní počin roku a Cenu Fair Play Aloise Hudce v rámci ankety Sokol roku 2023.

Kategorie Vzdělavatelský počin roku a Kulturní počin roku jsou součástí ankety Sokol roku a každoročně je vyhlašuje Vzdělavatelský odbor ČOS. Cílem je nalézt a vybrat nejzajímavější aktivity uplynulého roku v oblasti společenské, tak i nejinspirativnější a umělecky pozoruhodné výsledky v oblasti kulturní. To vše s přímým dopadem na sokolskou i nesokolskou veřejnost. 

Cena Fair Play Aloise Hudce se uděluje jako ocenění jednotlivcům či kolektivům ČOS za výrazné a dlouhodobé šíření a podporu myšlenky fair play v sokolském sportu a tělovýchově spojené s čestným jednáním, nebo za mimořádný čin v duch fair play na sokolských akcích vedoucí například k záchraně života nebo zdraví jiných soutěžících. 

Podmínky pro navrhování kandidátů v kategoriích Vzdělavatelský počin roku a Kulturní počin roku a způsob rozhodování o umístění jednotlivých počinů naleznete ZDE

Všeobecná ustanovení Ceny Fair Play Aloise Hudce je možné prostudovat ZDE.

Pro zaslání nominace vyplňte formulář!

Nominace lze podávat do 20. ledna 2024! 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace