Česká obec sokolská

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA ČOS 

Česká obec sokolská (ČOS) je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolkem. Její organizační struktura má tři úrovně řízení. Základní organizační jednotkou ČOS je tělocvičná jednota. Tělocvičné jednoty jsou seskupeny do územně větších celků. Tyto celky se nazývají sokolské župy. Nejvyšším celkem je pak ČOS, která sdružuje všechny župy. ČOS, sokolské župy i tělocvičné jednoty jsou právnickými osobami. ČOS je ve smyslu občanského zákoníku spolkem hlavním a je zřizovatelem tělocvičných jednot a sokolských žup, které jsou ve smyslu zákona spolky pobočnými. Nejvyšší organizační normou ČOS jsou Stanovy ČOS.

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup. Území župy, tvořené tělocvičnými jednotami, leží vždy na území jen jednoho kraje. Případnou koordinaci mezi župami, v jednom kraji a dalšími subjekty s krajskou působností zajišťuje krajský zmocněnec. Krajský zmocněnec a jeho zástupce jsou voleni statutárními zástupci ze všech žup kraje a jsou oprávněni jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje.

Vyslanci zvolení na valných hromadách žup tvoří Výbor ČOS, ten ze svého středu volí starostu/starostku ČOS, místostarosty, jednatele a další členy Předsednictva ČOS. Členy předsednictva jsou rovněž náčelník a náčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a vzdělavatel ČOS, kteří jsou zvoleni odbornými útvary. Předsednictvo ČOS je 13 členné. Předsednictvo ČOS si pro svou práci vytváří potřebný počet poradních orgánů, jako jsou odborné komise a rady. Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů.

Nejvyšším orgánem ČOS je Sjezd ČOS, který se koná jednou za tři roky. Dvakrát do roka zasedá Výbor ČOS, který schvaluje zásadní materiály (rozpočet, výsledky hospodaření apod.)  Statutárním orgánem ČOS je Předsednictvo ČOS, které se řídí schváleným jednacím řádem Předsednictva ČOS.

IČ:   00409537       DIČ:   CZ00409537
Česká obec sokolská je zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653

 

 

 

Sokolská
župa

Sokolská župa vytváří a organizuje sportovní a kulturní programy ve spolupráci s jednotami, které jsou v župě sdružené. Župa je spojnicí mezi ústředím České obce sokolské a jednotami. Ve struktuře České obce sokolské má župa místo přesně mezi ústředím a jednotami. Funguje jako komunikační oboustranný kanál. Úkolem sokolské župy je zajistit administrativní chod svých sdružených jednot a zabezpečit sportovní a kulturní život v místě, kde působí. Oblastmi, kde župy působí, jsou zpravidla ohraničené jednotlivými kraji České republiky. V jednom kraji může společně pracovat i více žup.

Podrobné informace o župní struktuře najdete ve Stanovách ČOS pod bodem 8.

Tělocvičná
jednota

Základní organizační jednotkou České obce sokolské je tělocvičná jednota (pobočný spolek ČOS), zkráceně T. J.. Jednota je právní subjekt. Vlastní činnost jednoty je organizována v jednotlivých oddílech, odborech a komisích. Obsahem činnosti oddílů tělocvičných sokolských jednot jsou bohaté  sportovní a kulturní aktivity jejích členů v celém věkovém spektru, od nejmenších dětí (cvičení rodičů s dětmi) až po seniory. Nejvíce je oddílů sportovních, a to buď s konkrétní specializací, nebo oddílů sportovní všestrannosti, kde se členové seznámí se základy všech sportů a sportovních her bez důrazu na výkon, ale na zdravotní účinek cvičení a návyk pravidelné pohybové aktivity. Existují i turisticky zaměřené oddíly, fotografické kroužky, pěvecké sbory, loutková i jiná divadla nebo taneční soubory. 

Nejdůležitější prvek Sokola a tělocvičné jednoty Sokol je cvičitel, trenér nebo vzdělavatel, z velké většiny dobrovolný pracovník, který vede příslušný oddíl (soubor). Co to znamená "vede" ? Nekonečnou činnost, která v sobě zahrnuje administrativu oddílu, přípravu na cvičební jednotky, doškolování a další vzdělávání, práci pro svoji jednotu (příprava akcí jako jsou například šibřinky, akademie, aj.). Ve stručnosti můžeme cvičitele a trenéry popsat jako "srdcaře", kteří veškerý volný čas věnují sokolské práci. V sokolských oddílech proto vznikají silné sociální vazby, které přetrvávají po celý život.

Podrobné informace o T. J. najdete ve Stanovách ČOS pod bodem 7.

Seznam žup a jednot i s kontakty najdete na stránce Jednoty a župy.

Starostka
České obce sokolské

Ing. Hana Moučková
poprvé zvolená v roce 2011, první žena v historii v čele ČOS. Zvolena už na páté volební období 2022 - 2025.

Předsednictvo ČOS

 • Ing. Hana Moučková - starostka
 • Mgr. Martin Chlumský, Dis. - 1. místostarosta
 • Ing. Mgr. Miroslav Kroc - místostarosta 
 • Josef Těšitel - jednatel
 • Petr Svoboda - náčelník ČOS
 • Ing. Eva Řibřidová - náčelnice ČOS            
 • Bc. Jan Haupt, Dis. - Předseda Odboru sportu ČOS        
 • Mgr. Michal Burian, Ph.D. - Vzdělavatel ČOS           

Členové předsednictva ČOS

 • Ing. Jiří Juřena
 • Ing. Pavel Kramoliš
 • PhDr. Jan Boris Uhlíř, Ph.D.
 • Ing. Martin Vlk
 • Martin Zuzaňák
Kontrolní komise

Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členem KK ČOS může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba. Hlavním posláním kontrolní komise je kontrola činnosti, účetnictví a dodržování legislativy.

předseda: RNDr. Jan Materna Ph.D. 

Členové Kontrolní komise
Ing. Milan Duda,  Ing. Alena Dvořáková, Vít Musil, Ing.  Jozef Šabľa, Ing. Vladimír Vlk, Anna Voslařová
e-mail: kontrolni.komise@sokol.eu

Rozhodčí komise

Martina Linhartová, Petr Jirků, Petr Čížkovský, Pavla Syrová, Jaroslav Petrásek, František Beneš

Komise správy sokolského majetku

předseda: Ing. Hana Moučková
členové: Jana Kobzová, Josef Těšitel, Petr Syrový, Jiří Lhoťan, Marika Prockertová, Pavel Kramoliš
předpis: Řád ČOS o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem (směrnice ČOS č. 2/2015)
e-mail: jkobzova@sokol.eu

Rozpočtová a investiční komise

předseda: Martin Vlk
místopředseda: Ing. Jiří Juřena (místopředseda)
členové:Karin Dvořáková, Jiří Růžička, Ladislava Záměčníková, Karel Tomek, Petr Svoboda, Michal Burian, Marek Tesař

předpis: Statut a jednací řád Rozpočtové komise schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 10/2013)
e-mail: jjurena@sokol.eu

Investiční komise

předseda: Martin Vlk
email: mvlk@sokol.eu

Rada pro vzdělávání

předseda: PaedDr. Anna Jurčíčková 
předpis: Statut a jednací řád Rady pro vzdělávání schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 12/2013)
e-mail: lkocmichova@sokol.eu

Redakční rada a Ediční rada

předseda: PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D  jbuhlir@sokol.eu
členové: Jana Horká – šéfredaktorka časopisu Sokol, Anna Jagošová, Eliška Pospíšilová, Alžběta Bendíková, Pavel Strejček
předpis: Statut a jednací řád Redakční rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 13/2013)
e-mail: jbuhlir@sokol.eu

Programová rada

předseda: Ing. Hana Moučková 
předpis: Statut a jednací řád Programové rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 14/2013)
e-mail: hmouckova@sokol.eu

Legislativně právní komise 

předseda: Miroslav Kroc
e-mail: mkroc@sokol.eu
členové:
JUDr.Tereza Hamplová, Mgr. Kamila Šrolerová, JUDr. Ing. František Beneš Csc., Tomáš Hlobil, Pavel Strejček

Komise pro marketing a propagaci

předseda: Martin Zuzaňák 
předpis: Statut a jednací řád Komise pro propagaci a marketing schválený P ČOS 12. 10. 2013 (směrnice ČOS č. 15/2013)
e-mail: mzuzanak@sokol.eu

Komise pro udílení Ceny A. Hudce

předseda: Michal Burian
předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)
e-mail: mburian@sokol.eu

Komise pro sokolská vyznamenání

předseda: Pavel Kramoliš
předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)
e-mail: ajezkova@sokol.eu

Zdravotní komise

předseda: Pavel Kramoliš
e-mail: pkramolis@sokol.eu

členové: MUDr. Tomáš Jelen, MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., MUDr. Zdeněk Hlobil, Mgr. Michal Přibyl, Bc. Kateřina Machů, Štěpán Krutílek, MUDr. Alena Mušková - čestný člen

Komise pro digitalizaci správy ČOS

předseda: Mgr. Martin Chlumský, DiS.
členové: Josef Sosnovec, Josef Těšitel, Martin Sobota, Mgr. Kateřina Pohlová, Josef Ševčík, Vladimír Toncar, Michal Hrotík
předpis: Statut a jednací řád Komise pro digitalizaci správy ČOS schválený P ČOS dne 24. 1. 2020 (Směrnice č. 1/2020)
e-mail: mchlumsky@sokol.eu

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace