Česká obec sokolská

Studijní a zkušební řád
Ústřední školy ČOS 

Část první

Článek č. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento řád uvádí pravidla studia ve vzdělávacích programech Ústřední školy České obce sokolské (dále jen ÚŠ ČOS).
 2. Studijní a zkušební řád ÚŠ ČOS upravuje pravidla studia ve vzdělávacích programech v souladu se stanovami České obce sokolské a statutem ÚŠ ČOS.
 3. Studijní a zkušební řád platí pro všechny studenty, pracovníky a lektory ÚŠ ČOS. Výjimky z tohoto řádu může v ojedinělých a odůvodněných případech udělit ředitel ÚŠ ČOS.
 4. Studijní a zkušební řád je veřejně k nahlédnutí v kanceláři ÚŠ ČOS a na webových stránkách České obce sokolské na adrese http://www.sokol.eu.
 5. Seznam školení, akreditovaných vzdělávacích programů a seminářů, včetně podmínek pro přihlášení, standardní doby studia a jeho formy je zveřejněn v dokumentu s názvem „Program ÚŠ ČOS”, který je dostupný na webových stránkách České obce sokolské na adrese http://www.sokol.eu.

Článek č. 2
Organizace vzdělávacích programů

 1. Studium v ÚŠ ČOS je organizováno ve třech druzích vzdělávacích programů: školení, akreditovaných školení a seminářích. Ty jsou vymezeny v odstavcích 2–4.
 2. Školení je vzdělávací program vedoucí k získání kvalifikačního stupně v příslušné odbornosti na základě platných učebních plánů a učebních osnov.
 3. Akreditované školení je vzdělávací program akreditovaný příslušným akreditačním orgánem či vzdělávací program zakončený ověřením dosažení odborné způsobilosti (zkouškou), k němuž je Česká obec sokolská autorizovaná osoba dle zákona č. 179/2006 Sb.
 4. Seminář je vzdělávací program vedoucí k udržení kvalifikačního stupně v příslušné odbornosti nebo k prohloubení již získaných a udržení stávajících vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání.

Článek č. 3
Výuka

 1. Výuka jednotlivých předmětů probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, webových seminářů, exkurzí, e-learningových kurzů, výcvikových kurzů a řízených nebo individuálních konzultací a formou samostatné nebo skupinové odborné praxe.
 2. Výuku vedou pedagogičtí pracovníci ÚŠ ČOS, případně externí odborníci uvedení v lektorském sboru ÚŠ ČOS.
 3. Výuka se řídí platnými učebními plány, které stanoví hodinové dotace předmětů, a učebními osnovami, které stanoví obsah jednotlivých předmětů.

Článek č. 4
Žádosti

 1. Student školení či akreditovaného školení může požádat o studium podle individuálního studijního plánu, o přerušení studia, o přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia. Podmínky těchto žádostí jsou upraveny v čl. 6 (individuální studijní plán), čl. 7 (přerušení studia) a čl. 8 (ukončení studia).
 2. Student semináře nemůže zažádat ani o individuální studijní plán ani o přerušení studia.
 3. Řízení se zahajuje dnem, kdy student písemně podal žádost na ÚŠ ČOS. Tato žádost musí obsahovat údaje, které jsou potřebné pro vydání rozhodnutí.
 4. V případě potřeby vyzve ředitel ÚŠ ČOS studenta, aby žádost doplnil nebo podal potřebná vysvětlení. K těmto úkonům stanoví přiměřenou lhůtu.
 5. Řízení ve věci vyloučení ze studia je zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení tohoto řízení.
 6. Při ukončení studia ze strany ředitele ÚŠ ČOS má student právo podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia do 30 dnů od doručení. Na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia ředitel vydané rozhodnutí buď zruší, nebo potvrdí.

Část druhá
Průběh studia

Článek č. 5
Zahájení studia

 1. Přijetí ke studiu probíhá na základě splnění podmínek vstupních předpokladů uvedených ve vnitřních směrnicích ČOS; u akreditovaných školení navíc na základě požadavků akreditačního nebo autorizujícího orgánu.
 2. Uchazeč o studium se stává studentem po podání přihlášky, úhradě poplatků spojených se studiem a prezenci.
 3. Prezence probíhá před zahájením školení a uchazeč při ní předloží doklad o uhrazení poplatků spojených se studiem. V případě, kdy uchazeč o studium není schopen při prezenci doložit úhradu účastnického poplatku převodem z bankovního účtu, provede platbu v hotovosti.
 4. Pokud se uchazeč o studium k prezenci nedostaví a řádně tuto neúčast neomluví, může být zrušena platnost jím podané přihlášky.
 5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče o studium nezakládá ani jeho řádné omluvení nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek. Stornovací podmínky jsou upraveny ve Stornovacím řádu ÚŠ ČOS.

Článek č. 6
Individuální studijní plán

 1. Student školení či akreditovaného školení může požádat o studium podle individuálního studijního plánu.
 2. Žádost student může podat zejména ze zdravotních či sociálních důvodů nebo ve zvlášť odůvodněných případech. Tyto případy mohou zahrnovat situaci, kdy student je dlouholetým reprezentantem, má jiné mimořádné zásluhy či má pedagogické vzdělání.
 3. Student adresuje písemnou žádost o povolení individuálního studijního plánu řediteli ÚŠ ČOS.
 4. Součástí žádosti o individuální studijní plán je odůvodnění a návrh individuálního studijního plánu včetně termínů rozložení studijních povinností.
 5. Průběh a podmínky individuálního studijního plánu schvaluje ředitel ÚŠ ČOS. Ten při rozhodnutí přihlíží k názoru vedoucího školení nebo odborného garanta školení.
 6. Nesplní-li student podmínky individuálního studijního plánu, je mu studium ukončeno podle čl. 8, odst. 5.

Článek č. 7
Přerušení studia

 1. Student školení a akreditovaného školení může požádat o přerušení studia.
 2. Studium může být přerušeno na písemnou žádost studenta nebo z podnětu ředitele ÚŠ ČOS.
 3. Po uplynutí přerušení studia se student přihlašuje do nově začínajícího školení podle podmínek uvedených v čl. 5. Student, který přerušil studium, se hlásí do nově začínajícího školení a již neplatí účastnický poplatek, podílí se však na případných dalších nákladech spojených se školením, jako jsou např. ubytování, strava apod.
 4. Studentovi, jemuž bylo povoleno přerušení studia, nevznikají žádné nároky vůči ÚŠ ČOS, pokud v době přerušení došlo ke změně, případně zrušení programu, který studoval.

Článek č. 8
Ukončení studia

 1. Studium je ukončeno buď řádným ukončením studia, zanecháním studia studentem, uplynutím maximální doby studia, odebráním nebo zánikem akreditace studijního programu, ukončením studia nebo vyloučením ze studia ředitelem ÚŠ ČOS.
 2. Řádným ukončením studia školení či akreditovaného školení se rozumí úspěšné absolvování závěrečných zkoušek v příslušném vzdělávacím programu. Závěrečná zkouška musí být vykonána v předepsaném termínu, nejpozději jeden rok od posledního dne výuky. Dnem ukončení studia je den, kdy byla úspěšně absolvována závěrečná zkouška. Dokladem o řádném ukončení studia školení je „Osvědčení o absolvování školení“. U akreditovaných školení se vydávání dokladů řídí pokyny akreditačního nebo autorizačního orgánu.
 3. Dnem ukončení semináře je den vydání „Osvědčení o absolvování semináře“.
 4. Student může ukončit své studium oznámením o zanechání studia. Oznámení je možné zaslat v elektronické formě (e-mailem) nebo písemně. Dnem ukončení studia je den, kdy bylo ÚŠ ČOS oznámení doručeno.
 5. Ředitel ÚŠ ČOS studentovi ukončí studium, jestliže nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu ÚŠ ČOS. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
 6. U akreditovaného školení nastává ukončení studia v případě, kdy je České obci sokolské odebrána akreditace k příslušnému vzdělávacímu programu. Dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí akreditačního orgánu.
 7. U akreditovaného školení dochází k ukončení studia zánikem akreditace studijního programu. Dnem ukončení studia je den, ke kterému ÚŠ ČOS oznámila zrušení studijního programu.
 8. U školení a u akreditovaného školení je studium ukončeno, jestliže doba studia studenta překročí maximální dobu studia. Maximální doba studia je standardní doba tohoto programu navýšená o 1 rok.
 9. Student může být ze studia vyloučen, pokud poruší závažným způsobem obecné právní předpisy, stanovy České obce sokolské a vnitřní předpisy ÚŠ ČOS nebo pokud nerespektuje pokyny vyučujících.
 10. U školení a akreditovaných školení se rozhodnutí o vyloučení ze studia studentovi zasílá písemně do vlastních rukou.
 11. U školení a akreditovaných školení má student právo podat řediteli ÚŠ ČOS žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze studia do 30 dnů od doručení. Na základě této žádosti ředitel vydané rozhodnutí buď zruší, nebo potvrdí.
 12. V případech uvedených v odst. 6 a 7 je povinností ÚŠ ČOS zajistit studentovi možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na témže nebo jiném akreditovaném pracovišti.
 13. Studentovi, který studium ukončí z důvodů uvedených v odst. 4–9, vydá ředitel ÚŠ ČOS na jeho žádost výpis o splněných studijních povinnostech, kde se současně uvede, že student studium řádně neukončil.

Článek č. 9
Závěrečné práce

 1. Závěrečná práce má charakter školního díla dle § 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
 2. Odevzdáním závěrečné práce autor souhlasí se zveřejněním své práce.
 3. Ústřední škola České obce sokolské nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce. Do prací lze nahlížet v kanceláři školy nebo prostřednictvím internetových stránek na adrese http://www.sokol.eu.

Část třetí
Zkušební řád

Článek č. 10
Formy kontroly studia

 1. Formy kontroly studia jsou hodnocení domácí přípravy, kontrolní test a docházka.
 2. Domácí příprava spočívá v samostudiu učebních textů a jiných výukových materiálů poskytnutých v písemné nebo elektronické formě, zpracování zadaných domácích úkolů, náslechů, nebo dalších úkolů podle zadání vyučujících.
 3. Kontrolní test je klasifikován „prospěl“ – „neprospěl“. Neabsolvuje nebo nesplní-li student všechny kontrolní testy, nebude mu povoleno zúčastnit se závěrečných zkoušek, dokud toto nesplní.
 4. Překročí-li student povolenou absenci (20 % z celkového počtu vyučovacích hodin, v případě akreditovaných programů dle podmínek akreditace), posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 8 odst. 5 studijního řádu.

Článek č. 11
Závěrečné zkouškové požadavky

 1. Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností studenta podle učebních osnov.
 2. Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníkyškolení a akreditovaných školení.
 3. Podmínky a obsah závěrečných zkoušek se řídí vnitřními směrnicemi ČOS, u akreditovaných vzdělávacích programů se řídí požadavky příslušné akreditace nebo autorizace vzdělávacího programu.
 4. Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu a ústního přezkoušení. V praktické části student předvede metodický výstup.
 5. Student musí prospět ve všech částech teoretické zkoušky, tedy být hodnocen nejhůře známkou 4 a získat v testu alespoň 70 % z celkového počtu bodů.
 6. Metodický dopis je hodnocen známkou 1 (výborně) až 5 (nedostatečně).
 7. Ústní přezkoušení je hodnoceno známkou 1 (výborně) až 5 (nedostatečně).
 8. Metodický výstup se hodnotí výslednou známkou 1 (výborně) až 5 (nedostatečně). Student musí prospět ve všech částech praktické zkoušky, tedy být hodnocen nejhůře známkou 4.
 9. Známku z ústního ověření znalostí a metodického výstupu navrhuje zkoušející člen zkušební komise. Ve sporných případech se o známce rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Článek č. 12
Náhradní termín závěrečné zkoušky

 1. V případě, že student neprospěl z jedné nebo více částí závěrečné zkoušky, má možnost vykonat opravnou zkoušku ve dvou náhradních termínech.
 2. V případě, že účastník neprospěl ani v náhradních termínech, je takový případ posuzován jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi je studium ukončeno podle čl. 8 odst. 5 studijního a zkušebního řádu.

Část čtvrtá

Článek č. 13
Přechodná ustanovení

 1. Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti 22. 2. 2016.
 2. Současně se začátkem platnosti tohoto řádu také pozbývá platnosti dříve platný Studijní a zkušební řád ÚŠ ČOS.

 

Ing. Hana Moučková

starostka ČOS

 

Mgr. Miroslav Kroc

jednatel ČOS

 

Tuto stránku spravuje: skola@sokol.eu 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace